Aktuality > 2004

Kulatý stůl handicapovaných občanů se zástupci města a veřejnosti 12.2.2004

.. Ve čtvrtek 12.2.2004 proběhlo za účasti asi 35 osob v kavárně Městského divadla v Českém Krumlově setkání zdravotně postižených se zástupci Městského úřadu, pořádané koordinátorem projektu Handicap 2004 Radomírem Přibylem.

Akce se uskutečnila v návaznosti na projekt Handicap 2003 realizovaného ve spolupráci Kiwanis klubu Č. Krumlov, Města Č. Krumlov, ČKRF, spol.s.r.o., Oficiálního informačního systému regionu Č. Krumlov a firmy Unios Tourist Service, jejímž výstupem byl "Průvodce Český Krumlovem i pro handicapované" realizovaný za finanční podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Jednání v Českém Krumlově proběhlo po vzoru prachatických "Setkání za kulatým stolem", kde se řeší otázky nejvíce ztěžující život handicapovaných osob s omezenou schopností pohybu a orientace v současném převážně bariérovém prostředí.

..

Smyslem akce bylo zahájit těsnější spolupráci občanů se zdravotním postižením s městem vedoucí k řešení problematiky odstraňování bariér ve společnosti, což potvrdili za Městský úřad i přítomní místostarostové Ing. Arch. Robin Schinko a p. Miloš Michálek.

Projednávaná téma postihovala mj. výsledky z  účasti Českého Krumlova na mezinárodní konferenci zdravotně postižených v Linci (proběhla v rámci partnerství Linz – Č. Krumlov v prosinci 2003), souhrn statistických údajů zahrnujících počty postižených v Českém Krumlově, přehled architektonických bariér a omezení ve městě, přehled největších problémů při současných stavebních úpravách objektů na území města (veřejná WC, kuželna, sportovní hala), problematiku hromadné dopravy a bezbariérových autobusů, plán přesídlení Městského úřadu do objektu bývalé Komerční banky a bezbariérová dostupnost jeho klíčových pracovišť a návrh programu českokrumlovského "Dne s handicapem".

..

Další plánované setkání se uskuteční 3.3.2004 v 17.00 hod v Internetové kavárně Unios na 1. zámeckém nádvoří. Hlavním tématem této akce je příprava projektu "Den s handicapem – den bez bariér", plánovaný na sobotu 11.9.2004

V Českém Krumlově 16.2.2004

Radomír Přibyl
pribyl-r@mymail.cz
koordinátor projektu Handicap 2004
www.ckrumlov.cz/handicap

Program setkání 12.2.2004 - zápis

Čísla a Trendy

 • Trendy v evropské unii v oblasti Zdravotně postižených a seniorů
 • Trendy v oblasti Zdravotně postižených a seniorů u nás
 • Statistické údaje o struktuře osob s omezenou schopností pohybu a orientace
 • Programy Zdravotní prevence

Zmapování bariérová situace v Českém Krumlově

 • Aktualizace studie: Architektonické bariéry v Českém Krumlově z r.2000
 • Aktualizace Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované

..

Dotace, Granty

 • Možnosti využití dotace Státního fondu dopravní infrastruktury na odstraňování architektonických bariér
 • Možnosti využití dotace Mobilita pro všechny, na zavedení bezbariérové autobusové linky

Probíhající stavby

 • Egon Schiele Art Centrum – kolaudace?
 • Sportovní hala – kolaudace?
 • Kuželna U Trojice – kolaudace?
 • Veřejné záchody Parkoviště v Jelence a U Městského paku – kolaudace?
 • Parkoviště a Bowling U Divadla – kolaudace

..

Připravované stavby

 • Bezbariérová adaptace budovy Komerční banky na budovu Městského úřadu
 • Bezbariérová adaptace Základní školy Linecká

Uvažované akce - stavební

 • Bezbariérová nákupní a průmyslová zóna Domoradice

Připravované akce – nestavební

 • Den s handicapem – den bez bariér 11.9.2004

..

Strategický plán rozvoje města Český Krumlov –
zdravotní prevence a odstraňování bariér

 • Český Krumlov – zdravé (bezbariérové) město pro všechny

Projednávaná problematika se týkala většiny oblastí života současné společnosti ve které se zdravotně postižení cítí segregováni a kterou i značná část občanů vnímá jako bariérovou, od neznalosti vhodného způsobu jednání nehandicapovaných lidí s lidmi postiženými, nedostatků ve zjištění statistických dat o počtu a struktuře zdravotně postižených, dále problematiku odstraňování architektonických bariér ve výstavbě a v dopravě až po pasivitu samotných občanů s handicapem.

Radomír Přibyl seznámil účastníky s některými evropskými trendy v této oblasti, které zazněly na mezinárodní konferenci o problematice zdravotně postižených v Linci "Být postiženým v Evropě". Této konference se zúčastnil v rámci kooperace měst Český Krumlov a Linz v prosinci 2004 a v jejím rámci prezentoval i nového "Průvodce Českým Krumlovem pro handicapované" na www.ckrumlov.cz/handicap a v tištěné podobě.

R. Přibyl uvedl některé trendy z Evropské unie, jako např.: Empowerment = sebeurčení postižených, kdy postižený člověk rozhoduje sám o svých věcech; Independent Living – nezávislý způsob života a osobní asistence; celoživotní bydlení v jednom bytě po celý život bez ohledu na postižení nebo stáří; Design for All = design pro všechny.

Zvláště vyzdvihl přínos "designu pro všechny" na zamezení vzniku bariér, např. při designu internetových stránek a jejich srozumitelnosti pro nevidomé, mentálně postiženými nebo seniory; použití mobilních telefonů pro možnost aktuálně informovat neslyšící a umožnit jim komunikovat pomocí SMS zpráv se záchrannou službou, policií a hasiči – pokud je i na druhé straně vhodný přístroj; bankomaty, kopírky i pro nevidomé; zvukové knihy pro nevidomé využitelné i těmi, kteří neradi čtou; nízko umístěné vypínače pro postižené a děti; snadno a volně otevíratelné dveře pro postižené, děti a seniory; britský výzkumný Project "Rainbow" – projekt "Duha", který sledoval vnímání a čitelnost barevných vztahů a kontrastů pro čitelnost informačních cedulí a ikon a kontrastů důležitých záchytně-orientačních bodů pro zrakově postižené.

Prvním diskusním tématem byly statistické údaje a problematika jejich získávání. Český Krumlov je v České republice z hlediska složení obyvatel a jejich zdravotního stavu běžným českým městem se zhruba 15 tisíci obyvateli. Přesto se uváděné hrubé statistické odhady přepočtené na 15000 obyvatel už nezdají tak vzdálené a odosobněné.

Statistické údaje o struktuře osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Odhaduje se že v EU žije asi 38 mil. zdravotně postižených z 375 mil. obyvatel

Odhaduje se že v České Republice žije asi 1,2 mil zdravotně postižených z 10 mil obyvatel

1,0% = 100 tis. zrakově postižených
2,5% = 250 tis. lidí s postižením sluchu
3,0% = 300 tis. tělesně postižených
1,5% = 150 tis. lidí se závažnými civilizačními a obdobnými interními nemocemi
3,0% = 300 tis. lidí s mentálním postižením
1,0% = 100 tis. lidí s duševním (psychiatrickým) onemocněním

Prostým hrubým přepočtem dojdeme k odhadu, že v Českém Krumlově žije asi 1733 (1800) zdravotně postižených z 14443* (15000) obyvatel (*údaj dle sčítání lidí, domů a bytů 2001)

144 (150) zrakově postižených
361 (375) lidí s postižením sluchu
433 (450) tělesně postižených
217 (225) lidí se závažnými civilizačními a obdobnými interními nemocemi
433 (450) lidí s mentálním postižením
144 (150) lidí s duševním (psychiatrickým) onemocněním
1733 (1800) zdravotně postižených podle převládajícího postižení

není známa jejich struktura co se týče věkového složení, míry závažnosti jejich postižení a bližší specifikace jejich postižení !!!

Osob s omezenou schopností pohybu a orientace, (kam patří těhotné ženy, rodiče s dítětem do 3 let věku s kočárkem nebo kárkou, osoby se zdravotním postižením a senioři) je dle statistických údajů:

138 těhotných žen
437 občanů do 3 let
??? zdravotně postižených 3 – 18 let
500 občanů pobírajících invalidní důchod a částečný invalidní důchod včetně jejich souběhu s důchody vdovskými a vdoveckými 1636 seniorů nad 65+ let
2711 celkem ??? osob s omezenou schopností pohybu a orientace a to zde vůbec nefigurují lidé ve stavu nemocných !!!

struktura obyvatel Českého Krumlova podle věku (*SLDB 2001)

0 - 14 let 2475
15 - 64 let 10332
65 + let 1636
celkem 14443

Byty v Českém Krumlově

5453 bytových jednotek celkem, z toho
15 ? bytů zvláštního určení (bezbariérových bytů) v majetku města
??? bytů upravených na bezbariérové pomocí sociálního příspěvku nebo individuálně

Konečným přínosem statistických dat by mělo být za každým číslem opět vidět skutečného člověka což platí hlavně u osob s omezenou schopností pohybu a orientace, které jsou odkázány na pomoc svého okolí.

V této souvislosti bylo poukázáno na nepříznivý demografický vývoj evropské a především české populace, kdy je potřeba se připravit na celkové stárnutí populace a na nárůst počtu osob v důchodovém věku s nímž dramaticky vzrůstá i počet a míra zdravotního postižení.

Mgr. Zdena Flašková z Destinačního managementu seznámila účastníky s připravovanou kulturní akcí Den s handicapem – den bez bariér, která je plánovaná na 11. 9. 2004 v Českém Krumlově. Smyslem akce je na jeden den zpřístupnit město Český Krumlov a jeho vybrané kulturní památky zdravotně postiženým pomocí asistentů a provizorních nájezdů, se programem pro nehandicapované návštěvníky a se společným večerním kulturním programem.

V oblasti zjišťování a mapování architektonických bariér byly zmíněny dva materiály a sice "Architektonické bariéry v Českém Krumlově" materiál z roku 2000 realizovaný Úřadem města za spolupráce českokrumlovských občanů se zdravotním postižením mapující bariéry ztěžující život českokrumlovským ZP obyvatelům a "Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované", Kiwanis klubu Český Krumlov, který byl nominován na cenu Czech Tourism Prize v kategorii "Cena za významný počin při doplňování spektra turistických produktů" Tento materiál mapuje oblast bariér, které se dotýkají ZP návštěvníků Českého Krumlova a je k dispozici v tištěné a elektronické podobě (www.ckrumlov.cz/handicap) v české, německé a anglické jazykové mutaci.

Nejvíce se diskuse točila právě okolo problematiky odstraňování architektonických bariér, kdy se ing. Miroslav Reitinger z Českokrumlovského rozvojového fondu, ing. Lumír Luštický z Odboru územního rozvoje, investic a památkové péče a ing. Miroslav Hála z Odboru dopravy a správy místních komunikací vzájemně doplňovali spolu s Radomírem Přibylem v konstatování nedostatků stávajícího stavu, kdy se i přes daný legislativní rámec stavebního řízení, který ukládá u veřejně přístupných budov povinnost tyto budovat jako bezbariérové podle vyhlášky č. 369/2001 Sb., se přesto ve finále při kolaudaci staveb objevují závažné nedostatky kritizované přímo konečnými uživateli – vozíčkáři (stanovisko nevidomých není známo).

..

Tři konkrétní českokrumlovské špatné příklady z poslední doby: nová sportovní hala, kde se jaksi zapomnělo na vstup aktivního handicapovaného sportovce na plochu (6 schodů – dodatečná instalace nízkoúrovňového výtahu), kuželna U Trojice – (velké umyvadlo těsně u záchodové mísy – nutnost přestavby) a rovněž vyprojektování neúměrně velkých umyvadel v  kabinách bezbariérových veřejných WC na parkovišti v Jelence a u Městského parku (změna instalace vody a odpadu ve stádiu hrubé stavby).

Nejproblémovějším místem se ukazuje pověřená stavebně konzultační kancelář Sdružení pro životní prostředí zdravotně postižených v Českých Budějovicích, která schvaluje projektové řešení bezbariérovosti objektů, ale je z neznámých důvodů slabým místem ve stavebním řízení (rádi bychom zveřejnili též jejich vyjádření k uvedené problematice).

Značný prostor diskuse byl věnován změnám v parkování ve vnitřním městě, kdy byli zástupci zdravotně postižených ujištěni, že se i nadále počítá s přibližně 7 vyhrazenými parkovacími místy v pěší zóně. Byla diskutována problematika oprávněnosti označení motorových vozidel znakem vozíčkáře a jeho zneužívání při vjezdu a parkování ve vnitřním městě.

Byl zmíněn a preferován starý systém rozdělení označování vozidel, kdy byl znak vozíčkáře vyhrazen jen osobám s těžkým zdravotním postižením, které byli držiteli průkazů ZTP/P. Ostatní postižení měli označení černého trojúhelníku ve žlutém kruhu. Systém byl daleko průkaznější a přehlednější.

Dále byl zmíněn centrální systém bezobslužných parkovišť a problematika zajištění stávajících slev na parkovném v případě uvažovaného bezobslužného systému platebních parkovacích automatů.

Byla zmíněna probíhající rekonstrukce Egona Schiele Art Centra, kde bude instalován výtah a budou rekonstruovány i nevyhovující toalety v přilehlé restauraci.

Dále byly zmíněny pozitivní změny na českokrumlovském zámku, kde jsou již bezbariérové toalety na 1. a 2. nádvoří a ve stádiu úvah je i rekonstrukce WC na 4. nádvoří.

Z připravovaných staveb byly zmíněny:

 • ZŠ Linecká - odstranění architektonických bariér, instalace výtahu a výstavba bezbariérového WC aby alespoň jedna z krumlovských základních škol byla bezbariérová.
 • ZŠ Za Nádražím, která i přes architektonické bariéry integruje děti se zdravotním postižením.
 • Řešení křižovatky Objížďková – U Poráků - Pod Skalkou, s úpravou chodníku od mostu u kina k přechodu pro chodce na stranu k nemocnici.
 • Dále byly zmíněny pozitivní změny v odstraňování architektonických bariér na komunikacích při výstavbě kruhových objezdů v Domoradicích a U Trojice, při rekonstrukci ulice na Tavírně a na Chvalšinské silnici.

Byl kritizován nedostatečný počet a úroveň bezbariérových toalet v nemocnici, kde by se měl zdravotně postižený poprvé setkat s příkladným bezbariérovým řešením WC a koupelny, aby věděl jak má řešení vypadat a jak ho správně používat, aby v případě trvalého zdravotního postižení po propuštění z nemocnice věděl jak má postupovat a co má požadovat při úpravě hygienického zařízení ve svém bytě.

Dále byla zmíněna problematika odstraňování architektonických bariér v památkově chráněných objektech, kdy je třeba k úspěšnému řešení šťastné konstelace souhlasu všech čtyř účastníků stavebního řízení: vlastníka, památkáře, hygienika a stavebního úřadu.

Na závěr zazněla informace ing. Lumíra Luštického z Městského úřadu, že zpravidla není velkým problémem odstranit nevyhovující nájezdy na chodník, jen je třeba o nich vědět s přesným požadavkem a umístěním, nejlépe adresa objektu, před kterým se nachází.

Velkým tématem čtvrtečního setkání byla doprava, kde byly uváděny argumenty pro a proti možnosti řešení veřejné dopravy osob s omezenou schopností pohybu a orientace (Osoby s OSPO), která je definována v již zmiňované vyhlášce 369/2001. Do této skupiny osob patří těhotné ženy, rodiče s dětmi do tří let, zdravotně postižení a senioři.

Byly vytipovány 3 způsoby veřejné dopravy:
Nízkopodlažní autobusová doprava v rámci stávajícího rozsahu dopravy, zřízení speciální dopravní služby v majetku města pro osoby se zdravotním postižením a zřízení speciální dopravní služby v majetku jiného vlastníka pro osoby se zdravotním postižením. Bylo konstatováno, že problematika vyžaduje detailnější rozbor, další průzkum, jednání s dopravci a porovnání finančních nákladů.

Byl zmíněn i program Mobilita pro všechny – státní dotace na nákup bezbariérových dopravních prostředků.

Byly uváděny mnohé argumenty pro srovnání 3 způsobů veřejné dopravy

 • Doprava autobusová
  výhody - určeno pro nepostižené občany i všechny osoby s OSPO
  nevýhody - vysoká pořizovací cena nízkopodlažních autobusů pro dopravce, různí provozovatelé, smlouvy na jednotlivé linky,
  problémy – není zjištěna faktická průjezdnost nízkopodlažního autobusu po stávajících linkách městských i meziměstských
  úkoly – jednání zástupců města Český Krumlov s dopravci, zjistit stanovisko dopravců a míru poptávky občanů Českého Krumlova.
 • Doprava speciálně upraveným velkoprostorovým automobilem v majetku města
  určeno především pro těžce postižené osoby s OSPO
 • Doprava speciálně upraveným velkoprostorovým automobilem v majetku jiného dopravce
  určeno pro nepostižené občany i všechny Osoby s OSPO
  Téma bude vyžadovat užší cílenou spolupráci radnice, veřejnosti, osob s OSPO, zdravotně postižených a dopravců.

Na závěr zhruba tříhodinového setkání pořadatel Radomír Přibyl letmo seznámil zbylé účastníky s vizí "Český Krumlov zdravé bezbariérové město", kdy se řeší jednotlivé bezbariérové zóny (zdravotně-rehabilitační, dětská-vzdělávací, historicko-turistická, správně-administrativní, sportovně-rekreační, obchodně-průmyslová) ty jsou pak propojené bezbariérovými komunikacemi.

Bezbariérová okrajová sídliště jsou propojená s vnitřním městem bezbariérovou místní dopravou a bezbariérová města jsou navzájem propojená bezbariérovou meziměstskou dopravou.

Další plánované setkání se uskuteční ve středu 3.3.2004 v 17.00 v Internetové kavárně Unios na 1. zámeckém nádvoří. Hlavním tématem je příprava akce Den s handicapem – den bez bariér, plánovaná na 11.9.2004.

Program:

 • nabídky konkrétních kulturních objektů na jejich přínos k uvedené akci, (předběžně Město – pěší zóna, ČKRF – parkování, Zámek, Centrum Egona Schieleho, Ateliér Na Fortně, Infocentrum, Hotel Měšťák – The Old Inn)
 • dobrovolníci, sportovci a asistenční služba,
 • kulturní program, místo, VIP nepostižení, VIP postižení, moderování