Turista > Doprava

Aktuální informace o dopravních omezeních a uzavírkách

aktualizováno 18. 10. 2019

Dopravní uzavírky a omezení na území města Český Krumlov a v rámci jeho správního obvodu

Havarijní uzavírka železničních přejezdů na trati Rybník - Lipno nad Vltavou

Od 18. října 2019 je uzavřen přejezd P6134 - Loučovice - sv. Prokop - dopravně inženýrské opatření zde.

Od 23. října 2019 bude uzavřen přejezd P6122 - Vyšší Brod elektrárna II - dopravně inženýrské opatření zde.

Předpoklad otevření obou přejezdů je nejdéle do 2. listopadu 2019 s předpokladem, že budou otevřeny dříve.

Na přejezdu Vyšší Brod se bude Správa železniční dopravní cesty snažit o průjezdnost každý den po pracovní době montážní čety.

--------------------------------------------------------------------------

Omezení průchodu na rechlích

Ve dnech od 7. do 18. října 2019 bude na části rechlí probíhat výměna havarijní šindelové krytiny. Z bezpečnostních důvodů bude proto v čase provádění prací omezen průchod lávkou. Žádáme chodce, aby se řídili značením a pokyny pracovníků dodavatelské firmy.

------------------------------------------------------------------------

Uzavření železničního přejezdu ve Vyšenské ulici

Od 7. do 11. října 2019 bude z důvodu provádění opravy uzavřen železniční přejezd P1604 v ulici Vyšenská v Českém Krumlově. Jedná se o plánovanou opravu, kterou zajišťuje Správa železniční dopravní cesty.

Objízdná trasa bude vedena po trase třídy Míru → Nádražní → U Kasáren → osada Vyšný - Vyšenská → panelová komunikace za kasárnami.

Z důvodu uzavírky bude dočasně přemístěna zastávka Český Krumlov, sídliště Vyšný, a to na zastávku Český Krumlov, železniční stanice. A zastávka Český Krumlov, kasárna bude dočasně zrušena bez náhrady.

Objízdná trasa pro autobusy MHD je vedena po trase třída Míru → Nádražní → U Kasáren → osada Vyšný → Vyšenská a zpět stejnou trasou.

Dopravně inženýrské opatření je k dispozici zde.

Odpovědnou osobou za provádění prací je Ing. Petr Novák, tel.: 724 495 578.

----------------------------------------------------------------------

Uzavírka komunikace do Nových Dobrkovic

Od 11. září do 30. listopadu 2019  (původní termín do 10. 10. byl na žádost stavebníka prodloužen) bude uzavřena komunikace evid. č. 24 c vedoucí do Nových Dobrkovic. Důvodem je montáž mostní lávky přes Polečnici v rámci cyklostezky Chvalšinská - autobusová zastávka Špičák. Průchod chodců omezen nebude.

Rozhodnutí povolení zvláštního užívání a uzavírky komunikace s dopravně inženýrským opatřením je k dispozici zde.

Trasu cyklostezky, popis jednotlivých úseků a další informace naleznete v mapové aplikaci na https://arcg.is/1TP4je.

----------------------------------------------------------------------

Částečná uzavírka třídy Míru

Od 2. září do 31. prosince 2019 je naplánována uzavírka části třídy Míru v úseku havarijní opěrné zdi. Bude zde probíhat III. etapa opravy opěrné zdi. Ukončení uzavírky se předpokládá dříve, vzhledem k charakteru stavebních prací však nelze předem přesněji stanovit termín.

Provoz bude v místě prováděných prací řízen semafory. Jedná se o neodkladnou opravu havarijního stavu, která bude probíhat stejným způsobem jako v roce 2017 a 2018, kdy nedocházelo k větším dopravním komplikacím.

Dopravně inženýrské opatření je k dispozici zde

---------------------------------------------------------------------

Nová dopravní omezení pro zájezdové autobusy od 1. května 2019

Zákaz vjezdu k Zámecké jízdárně

Na místní komunikaci spojující silnici I/39 se zámeckou zahradou je zakázán vjezd všem vozidlům, jejichž okamžitá hmotnost převyšuje 5 tun. Toto omezení souvisí především se stavem komunikace a jejími parametry, kdy komunikace je značně poškozena právě v důsledku provozu rozměrných a nadměrně těžkých vozidel. V celé délce neumožňuje bezpečné vyhnutí protijedoucích vozidel, obzvlášť jedná-li se o vozidla s velkým poloměrem otáčení a šířkou, která téměř hraničí se šířkou vozovky této komunikace, která není vybavena výhybnami. Na této komunikaci se rovněž často vyskytují i jiní účastníci silničního provozu jako jsou chodci a cyklisté. Stanovené dopravní omezení v tomto místě zajistí bezpečnost a plynulost provozu a zároveň zastaví či oddálí zhoršování technického stavu této komunikace.

Zákaz vjezdu do ulic U Poráků a do části ulice Kaplická za křižovatkou se silnicí II/157

V prostoru Kaplické ulice i ulice U Poráků docházelo ke složitým dopravním situacím, které byly způsobeny právě zajížděním autobusů až k cílovým objektům. Tato neobratná vozidla o velkých rozměrech a nárocích na manévrovací prostor způsobovala kolaps místní dopravy, znemožňovala ostatním účastníkům provozu objíždění, vyhýbání, využívání odstavných a parkovacích ploch. Parkování autobusů bylo realizováno přímo na frekventovaných a parametrově minimalistikých místních komunikacích a vznikaly nežádoucí a značně nepřehledné dopravní situace ohrožující jak motoristy, tak i cestující vystupující a nastupující do těchto autobusů. Takto počínající si autobusy porušovaly už dřívě přijaté opatření spočívající v zákazu zastavení mimo k tomu určená parkoviště. Na trase od ulice U Poráků směrem do centra se navíc nachází konstrukce provizorního přemostění Vltavy, jejiž nosnost je omezena na 10 tun. Zatěžování těchto místních komunikací intenzivní autobusovou dopravou je nežádoucí a neopodstatněné i z toho důvodu, že v docházkové vzdálenosti se nachází nově zřízený BUS STOP, kde mohou cestující pohodlně a bezpečně vystoupit či nastoupit a jiným způsobem či pěšky se dopravit do cílového místa.

--------------------------------------------------------------------------

Stavební práce na Plešiveckém náměstí a v Horské ulici

Od 24. července 2018 do 30. června 2019 jsou schváleny stavební práce na rekonstrukci místních komunikací a vybraných inženýrských sítí na Plešiveckém náměstí a v ulici Horská. Práce provádí IRO stavební s.r.o., odpovědnou osobou za stavbu je p. Běhounek, tel.: 720 995 292.

V rámci stavby bude provedena rekonstrukce komunikace, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a pokládka plynovodu. Stavbou bude umožněn bezpečný průchod pěších. V roce 2018 budou stavební práce prováděny na Plešiveckém náměstí, v Horské ulici pak v první polovině roku 2019.

Detailní informace o omezení dopravy jsou k dispozici ve Veřejné vyhlášce, opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu.

Rekonstrukce křižovatky u Porákova mostu

Související odkazy