Katalog produktů a služeb > Turistické atraktivity > Českokrumlovsko > Region > Přírodní, technické, vojenské památky

Chráněná krajinná oblast Blanský les

Chráněná krajinná oblast Blanský les, logo

Vyšný 59
38101 Český Krumlov
Kontakt: Správa Chráněné krajinné oblasti Blanský les

Telefon: +420 380 301 031
Fax: +420 380 301 049

E-mail: blanles@nature.cz
WWW: www.blanskyles.nature.cz

Poloha: Českokrumlovsko
Typ: Přírodní, technické, vojenské památky

Poloha na mapě


Další informace:


Dobře zachovalý krajinný celek v širším předhůří Šumavy s vyváženým přírodním prostředím. Na rozsáhlých plochách jsou zde zachována přirozená lesní společenstva. Oblast Blanského lesa nabízí řadu atraktivních turistických i cykloturistických stezek. Překrásný výhled na vrcholky pohoří Šumavy a někdy i alpských velikánů se nabízí z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách, na nejvyšším vrcholku Blanského lesa, hory Kleť. Proslulá kleťská hvězdárna nabízí pozorování nebeských těles.

Základní údaje:
Chráněná krajinná oblast Blanský les byla zřízena 12. prosince 1989 vyhláškou Ministerstva kultury ČR na ploše 212 km2. Z celkové rozlohy zaujímá lesní půdní fond 56,6%, zemědělský půdní fond 32,5%, vodní plochy 2,5%, zastavěná území 1,2% a ostatní plochy 7,3%. V oblasti je vyhlášeno 19 zvláště chráněných území a 18 památných stromů. Území je rozděleno do 3 zón s ohledem na přírodní hodnoty oblasti.

Správa CHKO má zpracovaný a schválený základní strategický dokument "Plán péče o chráněnou krajinou oblast Blanský les" na léta 1997-2006, ve kterém je zakotvena ochrana a další péče o CHKO. Plán péče byl v roce 2005 prodloužen do roku 2011

Dopravní dostupnost:
Většina území spadá do okresu Český Krumlov, menší část na severu a západě do okresů České Budějovice a Prachatice.Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce


3841b  Vyšenské kopce

Katastrální území : Vyšný (okres Český Krumlov).
Vyšenské kopce jsou jedním z přírodovědecky nejcennějších území celého v jihočeské oblasti. V rezervaci jsou chráněna reliktní společenstva rostlin a živočichů na vápencovém podkladu. Právě vlivem vápencového podkladu, který na této lokalitě dosahuje největší plošné rozlohy i mocnosti, se zde zachovala řada významných druhů rostlin i celých společenstev, které bychom jinde v jižních Čechách většinou hledali jen těžko.

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Bořinka - Přírodní rezervace


8737b  Bořinka

Katastrální území : Holubov, Chlum u Křemže (okres Český Krumlov).
Severovýchodní, místy skalnaté svahy nad Křemžským potokem, asi 0,6 km jižně od obce Křemže, kde je hlavním cílem ochrany zachování typické hadcové flory a vegetace.

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Dívčí Kámen - Přírodní rezervace


8592b Dívčí kámen

Katastrální území : Křemže (okres Český Krumlov).
Rezervace leží asi 2 km severovýchodně od osady Třísov při soutoku řeky Vltavy s Křemžským potokem. Hlavním cílem územní ochrany po stránce přírodovědecké na této lokalitě je zachování reliktního boru a lišejníkové vegetace na rulovém skalním hřbetu na ostrožně nad soutokem Křemžského potoka a Vltavy.

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Dobročkovské hadce - Přírodní rezervace


8605b Dobročkovské hadce

Katastrální území: Dobročkov

Přírodní rezervace Dobročkovské hadce se skládá ze dvou částí z nichž jedna leží v CHKO Blanský les podél Křemžského potoka a druhá mimo.

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Holubovské hadce - Přírodní rezervace


8613b Holubovské hadce

Katastrální území : Holubov, Křemže, Třísov (okres Český Krumlov).
Jedinečný komplex reliktních hadcových borů s výskytem hvozdíku kartouzku hadcového (Dianthus carthusianorum subsp. capillifrons) a dalších vzácných rostlinných druhů.

Rezervace se rozkládá na severních a východních svazích lesa, které jsou rozbrázděné roklinami, nahoře přecházející v plošiny, v údolí Křemžského potoka, asi 0,6 km východně od obce Holubov.

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Chrášťanský vrch - - Přírodní rezervace


Lesní porosty na jižním svahu Chrášťanského vrchu, cca 0,5 km severně od PR Vysoká Běta. Suťový les na příkrém svahu s porostem měsíčnice vytrvalé. Dále jsou předmětem ochrany ptáci, zejména kulíšek nejmenší, sýc rousný, datel černý, strakapoud velký a holub doupňák. Vedle ptáků také zástupci bezobratlých, zejména ze skupiny xylofágních brouků.

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Jaronínská bučina - Přírodní rezervace


8632b Jaronínská bučina

Katastrální území : Jaronín (okres Český Krumlov).
V rezervaci je chráněn zbytek podhorského smíšeného lesa přirozeného složení na severovýchodních svazích granulitového masivu hory Buglata (Hrbáč) asi 5 km severně od obce Brloh.

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Kleť - Přírodní rezervace


8657b Kleť

Katastrální území : Chlum u Křemže, Křenov u Kájova (okres Český Krumlov).
V rezervaci je chráněn smíšený les s převahou buku na mírných severozápadních podvrcholových svazích masivu hory Kleť, asi 3 km severovýchodně od obce Krásetín.

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Malá skála - Přírodní rezervace


8663b Malá skála

Katastrální území : Jánské Údolí (okres Český Krumlov).
V rezervaci, která se nachází na západních svazích Bulového, asi 3 km jihozápadně od obce Brloh je chráněn podhorský smíšený les s převahou buku lesního a rozsáhlé mrazové sruby. Porosty jsou ponechány přirozenému vývoji.

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Ptačí stěna - Přírodní rezervace


8742b Ptačí stěna

Katastrální území : Jánské Údolí (okres Český Krumlov).
Tato rezervace se nachází na jihozápadních svazích masivu Bulového, asi 4 km jihozápadně od obce Brloh. Je tvořena podhorskými lesy s dominantním bukem lesním a suťovými porosty s významnou příměsí jilmu horského a bohatou faunou. Nejstarší porosty dosahují stáří až 150 let. Jádrem rezervace je starý porost buku na jižním prudkém silně balvanitém až suťovitém svahu.

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Vysoká Běta - Přírodní rezervace


Lesní komplex v masivu Buglata - Vysoká Běta v severozápadní části Blanského lesa, 2 km od obce Lipanovice. Přirozená lesní společenstva květnatých bučin a suťových lesů s plošně rozsáhlými porosty měsíčnice vytrvalé. Početné jsou populace druhově pestré a specifické fauny bezobratlých a avifauny, vázané na listnaté porosty a sutě.

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Hejdlovský potok - Přírodní památka


Jasanovo-olšové luhy a vlhké pcháčové louky podél Hejdlovského potoka, převážně jižní expozice, cca 0,5 km severně osady Hejdlov. Na zamokřených stanovištích se vyskytují vlhké pcháčové louky. Roste zde chráněný prstnatec májový. Ojediněle jsou zastoupeny také vlhké bezkolencové louky.

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Horní Luka - Přírodní památka


8620b Horní Luka

Katastrální území : : Holubov (okres Český Krumlov).
Louky a prameniště na severních svazích Kletě, asi 0,5 km západně od obce Krásetín. Území leží v centrální části granulitového masívu. Je zde rozšířen slídnatý granulit. Na severních svazích byly ojediněle zjištěny usměrněné polohy žuly a skarnu.

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Kalamandra - Přírodní památka


8648b Kalamandra

Katastrální území : Kladné (okres Český Krumlov).
Skalnaté vápencové stráně s jižní expozicí nad levým břehem potoka Polečnice, asi 250 m severozápadně od Dobrkovského mlýna u osady Staré Dobrkovice.

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Meandry Chvalšinského potoka - Přírodní rezervace


Úsek Chvalšinského potoka mezi osadou Křenov u Kájova (u mostku) proti proudu až k mostu přes silnici Český Krumlov - Chvalšiny, před parkem Červený Dvůr. Předmětem ochrany jsou zejména přirozené meandry Chvalšinského potoka s břehovou vegetací a vlhkými pcháčovými loukami. Významný je výskyt mihule potoční a vranky obecné ve Chvalšinském potoce.

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Mokřad u Borského rybníka - Přírodní památka


8675b Mokřad u Borského rybníka

Katastrální území : Křemže, jihojihovýchodně od obce Mříč (okres Český Krumlov).
Severozápadní břeh a navazující mokřadní louky u Borského rybníka. Předmětem ochrany je zde výskyt cenných mokřadních a pobřežních společenstev se vzácnými a chráněnými druhy rostlin.

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Na Stráži - Přírodní památka


8689b Na Stráži

Katastrální území : Brloh pod Kletí (okres Český Krumlov).
Strmá stráň nad Křemžským potokem, asi 100 m východně od obce Brloh s teplomilnými společenstvy na kyselém substrátu (geologickým podkladem je slídnatý granulit). Významný je výskyt bohaté populace vstavače kukačky (Orchis morio).

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Šimečkova stráň - Přírodní památka


8779b Šimečkova stráň

Katastrální území : Brloh pod Kletí, Rojšín (okres Český Krumlov).
Hadcová stráň nad soutokem Křemžského potoka a potoka Olešnice, asi 2 km na východ od obce Brloh.

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Provázková louka - Přírodní památka


Vlhká až střídavě mokrá louka na JJZ úpatí vrchu Albertov. Předmětem ochrany je vegetace vlhkých rašelinných luk s výskytem chráněných druhů - prstnatec májový, kosatec sibiřský, vrba rozmarýnolistá.

vice na:
http://www.blanskyles.ochranaprirody.cz/index.php?cmd=page&id=1343
Fotogalerie

mapa