Turista > Doprava > Parkování ve městě

Parkování ve městě

Aktualizace 31. 1. 2020

Piktogram parking auto

 

ZÓNY PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

 

Piktogram parking auto

PARKOVÁNÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ
V těsné blízkosti centra nabízí městský parkovací systém návštěvníkům města zhruba 680 parkovacích míst pro osobní vozidla na pěti odstavných parkovištích P1 - P5. Kromě toho mohou návštěvníci s osobními automobily využít i parkovací místa na místních komunikacích s parkovacími automaty, která jsou výhodná pouze pro krátkodobé stání do 90 minut.

Piktogram parking bus

PARKOVÁNÍ AUTOBUSŮ
Na území města platí zákaz zastavení zájezdových autobusů mimo vyhrazená výstupní a nástupní místa BUS-STOP a současně zákaz parkování zájezdových autobusů mimo vyhrazená parkoviště P-BUS. Na území města platí rovněž zákaz vjezdu do pěší zóny a do některých ulic nebo částí města. NOVÁ PRAVIDLA PRO ZÁJEZDOVÉ AUTOBUSY OD 6/2019.

Ceník parkovacích produktů a služeb

Mapa parkování

Vjezd do pěší zóny

Aktualizace 6. 3. 2019

piktogram pěší zóna

V historickém centru města je vymezena pěší zóna, kde je vjezd povolen pouze na zvláštní povolení městského úřadu a s časovým omezením.

Povolení k vjezdu vydává Městská policie Český Krumlov.

Bez povolení mohou vjet do pěší zóny havarijní čety, držitelé průkazu ZTP a vozidla integrovaného záchranného systému.

Rezidenti, tj. občané s trvalým pobytem v pěší zóně, jejich děti, druhové, družky, manželé a manželky žijící ve společné domácnosti a také vozidla TAXI mohou vjet do centra bez omezení a to na základě povolenky k vjezdu do pěší zóny

Abonenti, tj. vlastníci nemovitosti a osoby využívající nemovitost jako provozovnu k podnikání a dále vozidla realizující příležitostnou osobní silniční dopravu (např. vozidla shuttle):
• Vjezd pouze v době od 16:00 do 10:00 hod na základě povolenky k vjezdu do pěší zóny.

Osoby prokazatelně ubytované v ubytovacím zařízení v pěší zóně:
• Vjezd pouze v době od 15:00 do 10:30 hod na základě jednorázové povolenky k vjezdu do pěší zóny.
• Cena povolenky 100 Kč / max 24 hodin, povolení vydává Městská policie Český Krumlov, provozovatelé ubytovacích zařízení si mohou pro své hosty jednorázové povolenky předem zakoupit.
• Mimo tento stanovený čas je pro transport osob nebo zavazadel možné využít služeb taxi služby.
• Povolenka neslouží k parkování, ale pouze k dopravě osob a zavazadel k / od ubytovacího zařízení

Jednoduchý přehled pravidel pro vjezd do pěší zóny ve městě Český Krumlov naleznete zde.

Celé znění nových pravidel pro vjezd do pěší zóny ve městě Český Krumlov je k dispozici zde.

Dopravní omezení pro zájezdové autobusy od 1. května 2019

Zákaz vjezdu k Zámecké jízdárně

Na místní komunikaci spojující silnici I/39 se zámeckou zahradou je zakázán vjezd všem vozidlům, jejichž okamžitá hmotnost převyšuje 5 tun. Toto omezení souvisí především se stavem komunikace a jejími parametry, kdy komunikace je značně poškozena právě v důsledku provozu rozměrných a nadměrně těžkých vozidel. V celé délce neumožňuje bezpečné vyhnutí protijedoucích vozidel, obzvlášť jedná-li se o vozidla s velkým poloměrem otáčení a šířkou, která téměř hraničí se šířkou vozovky této komunikace, která není vybavena výhybnami. Na této komunikaci se rovněž často vyskytují i jiní účastníci silničního provozu jako jsou chodci a cyklisté. Stanovené dopravní omezení v tomto místě zajistí bezpečnost a plynulost provozu a zároveň zastaví či oddálí zhoršování technického stavu této komunikace.

Zákaz vjezdu do ulic U Poráků a do části ulice Kaplická za křižovatkou se silnicí II/157

V prostoru Kaplické ulice i ulice U Poráků docházelo ke složitým dopravním situacím, které byly způsobeny právě zajížděním autobusů až k cílovým objektům. Tato neobratná vozidla o velkých rozměrech a nárocích na manévrovací prostor způsobovala kolaps místní dopravy, znemožňovala ostatním účastníkům provozu objíždění, vyhýbání, využívání odstavných a parkovacích ploch. Parkování autobusů bylo realizováno přímo na frekventovaných a parametrově minimalistikých místních komunikacích a vznikaly nežádoucí a značně nepřehledné dopravní situace ohrožující jak motoristy, tak i cestující vystupující a nastupující do těchto autobusů. Takto počínající si autobusy porušovaly už dřívě přijaté opatření spočívající v zákazu zastavení mimo k tomu určená parkoviště. Na trase od ulice U Poráků směrem do centra se navíc nachází konstrukce provizorního přemostění Vltavy, jejiž nosnost je omezena na 10 tun. Zatěžování těchto místních komunikací intenzivní autobusovou dopravou je nežádoucí a neopodstatněné i z toho důvodu, že v docházkové vzdálenosti se nachází nově zřízený BUS STOP, kde mohou cestující pohodlně a bezpečně vystoupit či nastoupit a jiným způsobem či pěšky se dopravit do cílového místa.

Mapa parkování v Českém Krumlově