Katalog produktů a služeb > Provozovny > Český Krumlov > Osobní stránky

Mgr. Milena Hajná

Kontakt: Mgr. Milena Hajná

E-mail: Milenahajnat@seznam.cz
WWW: www.ckrumlov.cz/hajna

Poloha: Český Krumlov


Milena Hajná

Mgr. Milena Hajná

Vystudovala Kulturní historii na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Následně pracovala jako odborný pracovník na Státním hradu a zámku v Českém Krumlově a jako profesorka dějin výtvarné kultury na Střední uměleckoprůmyslové škole Svaté Anežky v Českém Krumlově. Absolvovala vědecké stáže na univerzitách ve Vídni a v Alcalá de Henares ve Španělsku. Na univerzitě Complutense v Madridu vystudovala Master en Estudios Amerindios (Antropologii Ameriky). V letech 2005 – 2008 pracovala v oddělení dějin umění Historického institutu Nejvyšší rady Španělska pro vědu a výzkum (CSIC) v Madridu. Zabývá se výzkumem česko-španělských vztahů v raném novověku a každodenní kulturou šlechtických rezidencí v době renesance a baroka, se zaměřením na dějiny odívání a kulturu cestování. Přednášela na univerzitách ve Vídni a Madridu a ve výzkumných centrech ve Versailles, Wolfenbüttelu a Madridu.


Publikace

Milena Hajná: Rožmberkové. Cestovní průvodce, České Budějovice 2010, 2011


Studie

Smuteční šaty a pohřební roucho v kultuře raného novověku, in: J. Radimská (ed.). „Vita morsque et librorum historia.“ K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven (= Opera romanica 9), České Budějovice 2006, s. 69-88.

Rožmbeský fraucimor. Ženský živel na aristokratickém dvoře koncem předbělohorské doby, Jihočeský sborník historický 69-70, 2000-2001, s. 5-29.

Pozůstalostní inventář Jana II. z Rožmberka. Příspěvek ke studiu každodennosti českého aristokrata v pozdním středověku, Jihočeský sborník historický 71, 2002, s.155-184.

Kterak se tělesného hříchu uvarovati. Svatby dívek z rožmberského fraucimoru koncem předbělohorské doby, Dějiny a současnost, 2003, Nº. 4, s. 23-26.

Oděvní řemesla na dvoře posledních Rožmberků, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 35, 1998, Nº.3, s. 163-188.

El final del viaje: Las audiencias delante del Rey de España en los siglos XVI y XVII. (Konec cesty: Audience u španělského krále v XVI. a XVII. století), in: Simposio checo-español. Relaciones Checo-Españolas. Viajeros y testimonios, FF Univerzity Karlovy, Praha 2009, s. 15 – 26.

Moda al servicio del poder. La vestimenta en la sociedad noble de la Europa Central en la Edad Moderna y las influencias de España, (Móda ve službách moci. Odívání šlechtické společnosti ve střední Evropě v raném novověku a španělské vlivy), in: M. Cabañas Bravo – A. López-Yarto Elizalde – W. Rincón García (edd.), Arte, poder y sociedad en la España de los siglos XV a XX, Madrid 2008, s. 71 – 82.

El noble checo Heřman Jakub Černín de Chudenice y su encuentro con el arte en España 1681/1682 (Český šlechtic Heřman Jakub Černín z Chudenic a jeho setkání s uměním ve Španělsku 1681/1682), Archivo Español de Arte 81, Nº 322, duben – červen 2008, s. 151-163.

La moda en la Corte del emperador Rodolfo II (1552–1612) en Praga y las influencias de España ” (Móda na dvoře Rudolfa II v Praze a španělské vlivy), in: J. L. Colomer – A. Descalzo (edd.), Vestir a la española. Prestigio y vigencia del atuendo español en las cortes europeas (siglos XVI y XVII), v tisku.

Pragmatika španělského krále Filipa II. z roku 1586 o titulatuře osob a její vztah k českému prostředí, Miscellanea. Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny České republiky, 17, 2001-2002, s. 55-78.

“Premáticas de los vestidos“ aneb Královská nařízení o odívání a módě v renesančním Španělsku“, Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny České republiky, 16, 1999-2000, s.189-208.
La guerra y su influencia en la forma de vestir en la Edad Moderna. (Válka a její vliv na způsob oblékání v raném novověku), XIV. Jornadas Internacionales de Historia del Arte. Arte en tiempos de guerra, Instituto de Historia, CSIC, Madrid 2009, s. 163-170.


Projekty

Spolupráce na projektu MC Deutsch (projekt se věnuje zkoumání pozic německého jazyka ve světě v historii a v současnosti), organizuje Berliner Gazette a Kulturschiftung des Bundes, Německo. Koordinátorem projektu je Krystian Woznicki; autorka článku „Deutsch, Tschechisch und Spanisch im Kielwasser der europäischen Geschichte,“ K. Woznicky (ed), McDeutsch, Berlin 2007, s. 89 – 92.


Články v OIS