Katalog produktů a služeb > Provozovny > Český Krumlov > Osobní stránky

Mgr. Milena Hajná, Ph.D., M.A.

Kontakt: Mgr. Milena Hajná, Ph.D., M.A.

E-mail: Milenahajnat@seznam.cz
WWW: www.ckrumlov.cz/hajna

Poloha: Český Krumlov


Mgr. Milena Hajná, Ph.D., M.A.

Mgr. Milena Hajná

Absolvovala doktorské studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Na univerzitě Complutense v Madridu vystudovala Master en Estudios Amerindios (Antropologii Ameriky). V letech 2005–2008 pracovala v Historickém institutu Nejvyšší rady Španělska pro vědu a výzkum (CSIC) v Madridu. V současné době vede Oddělení prezentace, instalací a expozic v Národním památkovém ústavu, Územní památkové správě v Českých Budějovicích. Dlouhodobě spolupracuje na projektu NPÚ Po stopách šlechtických rodů, včetně kurátorské přípravy zahraničních i tuzemských výstav pro Rok šlechty z českých zemí v evropské diplomacii 2018. Zabývá se výzkumem každodenní kultury šlechtických rezidencí v době renesance a baroka se zaměřením na dějiny odívání a kulturu cestování a studiem česko-španělských vztahů v raném novověku.


Publikace

Martin Gaži – Milena Hajná – Petr Pavelec (edd.), Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii, České Budějovice 2020.

Milena Hajná – Zdeněk Hojda – Eva Chodějovská – Alexandra Tesaříková, Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a Pyreneje. I. Kavalírská cesta českého šlechtice do německých zemí, Itálie, Francie, Španělska a Portugalska, II. Cestovní deník Heřmana Jakuba Černína z let 1678–1682, Praha 2014 (Cena Magnesia Litera 2015).

Milena Hajná, Šaty chodicí. Každodennost a symbolika ve šlechtickém šatníku raného novověku, České Budějovice 2016.
Milena Hajná, Rožmberkové. Cestovní průvodce, České Budějovice 2010, 2011.

Milena Hajná – Mája Havlová – Vojtěch Troup – Zuzana Vaverková, Zámek Kratochvíle. Renesanční letohrádek a historie jeho památkové obnovy, České Budějovice 2015. Online: https://www.zamek-kratochvile.cz/ups/ceske-budejovice/ruzne-textove-podklady/Kratochvile.pdf

Milena Hajná – Petr Pavelec – Zuzana Vaverková, Zámek Kratochvíle, České Budějovice 2011.

Milena Hajná, Hrad a zámek Český Krumlov, Hrad a zámek Horšovský Týn, Zámek Třeboň, Zámek Vimperk, in: Michal Konečný (ed.), Na věčnou paměť, pro slávu a vážnost. Renesanční aristokratická sídla v Čechách a na Moravě ve správě Národního památkového ústavu, Brno 2017.

Milena Hajná, Oděvy v době renesance, in: Eva Lukášová – Lukáš Hyťha – Olga Klapetková (edd.), Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty. Katalog výstavy, Kroměříž 2017.


Studie

Smuteční šaty a pohřební roucho v kultuře raného novověku, in: J. Radimská (ed.). „Vita morsque et librorum historia.“ K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven (= Opera romanica 9), České Budějovice 2006, s. 69-88.

Rožmbeský fraucimor. Ženský živel na aristokratickém dvoře koncem předbělohorské doby, Jihočeský sborník historický 69-70, 2000-2001, s. 5-29.

Pozůstalostní inventář Jana II. z Rožmberka. Příspěvek ke studiu každodennosti českého aristokrata v pozdním středověku, Jihočeský sborník historický 71, 2002, s.155-184.

Kterak se tělesného hříchu uvarovati. Svatby dívek z rožmberského fraucimoru koncem předbělohorské doby, Dějiny a současnost, 2003, Nº. 4, s. 23-26.

Oděvní řemesla na dvoře posledních Rožmberků, Výběr. Časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 35, 1998, Nº.3, s. 163-188.

El final del viaje: Las audiencias delante del Rey de España en los siglos XVI y XVII. (Konec cesty: Audience u španělského krále v XVI. a XVII. století), in: Simposio checo-español. Relaciones Checo-Españolas. Viajeros y testimonios, FF Univerzity Karlovy, Praha 2009, s. 15 – 26.

Moda al servicio del poder. La vestimenta en la sociedad noble de la Europa Central en la Edad Moderna y las influencias de España, (Móda ve službách moci. Odívání šlechtické společnosti ve střední Evropě v raném novověku a španělské vlivy), in: M. Cabañas Bravo – A. López-Yarto Elizalde – W. Rincón García (edd.), Arte, poder y sociedad en la España de los siglos XV a XX, Madrid 2008, s. 71 – 82.

El noble checo Heřman Jakub Černín de Chudenice y su encuentro con el arte en España 1681/1682 (Český šlechtic Heřman Jakub Černín z Chudenic a jeho setkání s uměním ve Španělsku 1681/1682), Archivo Español de Arte 81, Nº 322, duben – červen 2008, s. 151-163.

La moda en la Corte del emperador Rodolfo II (1552–1612) en Praga y las influencias de España ” (Móda na dvoře Rudolfa II v Praze a španělské vlivy), in: J. L. Colomer – A. Descalzo (edd.), Vestir a la española. Prestigio y vigencia del atuendo español en las cortes europeas (siglos XVI y XVII), v tisku.

Pragmatika španělského krále Filipa II. z roku 1586 o titulatuře osob a její vztah k českému prostředí, Miscellanea. Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny České republiky, 17, 2001-2002, s. 55-78.

“Premáticas de los vestidos“ aneb Královská nařízení o odívání a módě v renesančním Španělsku“, Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny České republiky, 16, 1999-2000, s.189-208.
La guerra y su influencia en la forma de vestir en la Edad Moderna. (Válka a její vliv na způsob oblékání v raném novověku), XIV. Jornadas Internacionales de Historia del Arte. Arte en tiempos de guerra, Instituto de Historia, CSIC, Madrid 2009, s. 163-170.


Projekty

Spolupráce na projektu MC Deutsch (projekt se věnuje zkoumání pozic německého jazyka ve světě v historii a v současnosti), organizuje Berliner Gazette a Kulturschiftung des Bundes, Německo. Koordinátorem projektu je Krystian Woznicki; autorka článku „Deutsch, Tschechisch und Spanisch im Kielwasser der europäischen Geschichte,“ K. Woznicky (ed), McDeutsch, Berlin 2007, s. 89 – 92.


Články v OIS