Katalog produktů a služeb > Provozovny > Český Krumlov > Volby - volební strany, seskupení > Volby 2014

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Volební inzerce KDU-ČsL, volby 2014

38101 Český Krumlov
Kontakt: Ing. Josef Hermann

E-mail: ckkducsl@seznam.cz
WWW: www.ceskykrumlov.kdu.cz

Poloha: Český Krumlov


Seznam nabídek:


..Volební program KDU-ČSL

Vážení občané, předkládáme Vám volební program, který je založen na chápání obecní politiky jako veřejné služby. Služby Vám občanům za současného respektování veřejného zájmu celé obce. Při dosahování našich cílů nám nejde jen o ně samotné. Za ještě důležitější považujeme to, jak a jakými způsoby se těchto cílů dosahuje. Jsme přesvědčeni, že k dobrým cílům vedou pouze dobré cesty. Jen těmi se chceme spolu s Vámi vydávat.

Další informace: Volební noviny - volební program, kandidáti, životopisy [PDF 4.88 MB]


..ZÁKLADNÍ CÍL: ZDRAVÝ A DLOUDOBĚ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚSTA

NAŠÍM ZÁKLADNÍM CÍLEM JE ZDRAVÝ A DLOUDOBĚ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚSTA

☺ pro budoucnost našeho města je nezbytná promyšlená a realistická koncepce rozvoje sdílená jeho občany

☺ proto musíme aktualizovat základní koncepční dokumenty budoucího směřování a rozvoje města (strategický plán, územní plán, koncepci bydlení, dopravy, odpadového hospodářství, aj.)

☺ s pomocí státu a kraje chceme koncepčně řešit složitou dopravní situaci(průjezdnost, bezpečnost chodců)

☺ klíčovou součástí rozvoje města se musí stát nová koncepce bydlení - individuální a hromadné bytové výstavby, včetně bydlení sociálního

☺ víme, že bez městského architekta to dále nepůjde


..CHCEME BÝT DOBRÝMI HOSPODÁŘI

I NADÁLE CHCEME BÝT DOBRÝMI HOSPODÁŘI

* uděláme vše pro to, abychom stále patřili mezi města s nízkou zadlužeností a zdravým rozpočtem

* budeme usilovat o hospodárné nakládání s majetkem města včetně snižování energetické náročnosti budov

* nedovolíme prodej městského majetku, který je zdrojem příjmů či jiných přínosů


..OBNOVA A ZHODNOCOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA

ZAMĚŘÍME INVESTIČNÍ POLITIKU NA OBNOVU A ZHODNOCOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA

* budeme přednostně investovat do obnovy a modernizace majetku města sloužícího veřejnému zájmu, tj. vodovodů a kanalizací, komunikací včetně parkovacích ploch, školských a sociálních budov

* budeme usilovat o zlepšení stavu veřejných prostranství a městské zeleně, a to především na sídlištích

* nepodaří-li se v areálu bývalých kasáren ve Vyšném uskutečnit záměr založení univerzity, budeme prosazovat využití této klíčové rozvojové lokality města přednostně pro bydlení, sociální služby, vzdělávání, vědu a výzkum


..PODPORA RODIN S DĚTMI

PODPORA RODIN S DĚTMI JE NAŠÍ TRVALOU PRIORITOU

* dostatečný počet míst v mateřských školách je základem podpory rodin

* zaměříme dotační politiku města na děti a mládež

* podpoříme tvorbu částečných úvazků zaměstnanců města a jím zřizovaných organizací
* budeme prosazovat zrušení poplatku za domovní odpad již od druhého nezaopatřeného dítěte v rodině


..ABY SE ZAPOMÍNALO NA SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY

NEPŘIPUSTÍME, ABY SE ZAPOMÍNALO NA SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÉ SPOLUOBČANY

* s využitím vlastních a dotačních zdrojů je zapotřebí zvýšit kapacitu bydlení pro nejohroženější skupiny obyvatel a v rámci možností dále rozšířit nabídku sociálních služeb pro ně (pečovatelských, aj.)

* zaměříme sociální politiku města na občany se zdravotním postižením a jejich rodiny, na nízkopříjmové rodiny a osaměle žijící osoby

* pro tvorbu nových pracovních příležitostí pro sociálně nejpotřebnější spoluobčany přijdeme s návrhem na vytvoření nového pracoviště města, jehož základní náplní budou údržbářské, opravárenské, úklidové a jim podobné práce pomáhající zajistit náležitou čistotu a pořádek ve městě


..ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NAŠEHO MĚSTA

BUDEME PEČOVAT O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NAŠEHO MĚSTA

* prvořadou pozornost budeme věnovat vyřešení budoucnosti čištění odpadních vod – získáním stávající čistírny odpadních vod (ČOV) do vlastnictví města a její následnou modernizací nebo výstavbou nové ČOV - s nezbytným využitím dotačních prostředků státu

* využijeme veškerých nástrojů k minimalizaci současných negativních a dlouhodobě nepřijatelných dopadů provozu zrekonstruovaného tepelného zdroje v Domoradicích (Energoblok) na životní prostředí města


..HISTORICKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ NAŠEHO MĚSTA

BUDEME CHRÁNIT HISTORICKÉ KULTURNÍ DĚDICTVÍ NAŠEHO MĚSTA

* historické centrum Českého Krumlova zařazené do Seznamu přírodního a kulturního bohatství UNESCO je nezpochybnitelným zdrojem prosperity města po roce 1990

* aby tomu tak bylo i v budoucnosti a naše město neztratilo svou jedinečnou identitu, musíme dosáhnout stavu, kdy komerční využívání kulturních památek nebude snižovat jejich památkovou hodnotu


..KULTURNÍ A SPORTOVNÍ VYŽITÍ, RELAXACE A ODPOČINEK

KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU PATŘÍ I NÁLEŽITÉ KULTURNÍ A SPORTOVNÍ VYŽITÍ, RELAXACE A ODPOČINEK

* prvořadě budeme podporovat činnost městského divadla, městského kina, městské knihovny a dalších stálých kulturních institucí a aktivit ve městě bez ohledu na jejich vlastnictví či provozovatele

* prostřednictvím grantové politiky města rádi podpoříme místní kulturní aktivity

* samozřejmostí pro nás bude přímá finanční podpora sportovních klubů pečujících o děti a mládež (granty)

* po dokončení revitalizace rekreační zóny u Hornobranského rybníku budeme iniciovat vytvoření dalších příležitostí pro venkovní koupání u plaveckého bazénu a na řece Vltavě

* zapojíme se do prací na rozšiřování sítě cyklostezek a do vybudování městských vycházkových okruhů, propojujících historické a přírodní zajímavosti ve městě a v jeho okolí (Křížová hora, Ptačí hrádek, atp.)

* podpoříme přípravu výstavby nové víceúčelové haly využitelné pro sport i kulturu


..CO DÁLE CHCEME A NA ČEM NÁM ZÁLEŽÍ

CO DÁLE CHCEME A NA ČEM NÁM ZÁLEŽÍ

* komunikace s občany je pro nás klíčová zpětná vazba pro práci zastupitelstva města i jeho úřadu

* profesionální a vlídnou radnici s kvalitními, odborně i charakterově zdatnými zaměstnanci

* bezpečnost pro obyvatele i návštěvníky města – proto budeme prosazovat nové definování role a činnosti městské policie, její další profesionalizaci a prohloubení spolupráce s Českou policií

* zlepšení čistoty a pořádku ve všech částech města, rozšíření městského kamerového dohledu v tzv. krizových místech s nejvyšší mírou jejich narušování – ochrana práv na pokojné bydlení musí mít přednost

* slušnost a ohleduplnost ke druhým při prosazování osobních zájmů je dobrou cestou k utváření společenství občanů našeho města - chceme být dál hrdí na to, že jsme Krumlováci


..Jedině s Vámi a Vašimi hlasy to můžeme dokázat!Fotogalerie

Volební noviny KDU-ČsL, volby 2014 Volební program KDU-ČsL, volby 2014 Kandidáti KDU-ČsL, volby 2014 Kandidáti KDU-ČsL, volby 2014,
Volební plakát KDU-ČsL, volby 2014 Volební inzerát KDU-ČsL, volby 2014