Český Krumlov - památka UNESCO

Český Krumlov píše svůj příběh již více než 700 let a každé století se jedinečně vtisklo do jeho tváře. Vzniklo tak malebné město pyšnící se magickou atmosférou a zápisem na listinu světového kulturního dědictví UNESCO.

Pohled na zámek a historické centrum Českého Krumlova, foto: Tomáš Perzl

Zapsání na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO 4. 12. 1992 bylo pro Český Krumlov bezesporu zlomovým okamžikem v novodobé historii. Díky komplexu ničím nenarušené historické zástavby se jako jedno ze tří prvních měst ČR v roce 1992 dostalo pod ochranná křídla této organizace. Sám akt zapsání města na Seznam UNESCO byl významným signálem celému kulturnímu světu o tom, že na jihu Čech se nachází památkový skvost.

To je Český Krumlov

Český Krumlov je rozlohou sice malé, ale svým významem velké město. Zasazeno do údolí řeky Vltavy na úpatí Blanského lesa dává vyniknout kráse a impozantnosti majestátního hradu a zámku, který ze skalního ostrohu jako by dohlížel na plynoucí život pod ním. Toto malebné městečko s 13.000 obyvateli naleznete přibližně 22 km od Českých Budějovic. Jedinečná atmosféra města a rozsáhlý komplex památek vytvořili z Krumlova jedno z turisticky nejnavštěvovanějších míst v České republice. Křivolaké uličky, romantická zákoutí, sgrafitové fasády měšťanských domů, hospůdky, kavárny, středověké krčmy, neporušená příroda všude kolem – to vše je Český Krumlov.

Něco málo z historie

Jméno města Krumlov je odvozováno z německého "Krumme Aue", které znamená "Křivý luh". Tento název vychází z tvaru území, na němž se město rozkládá. To leží v esovitě zakřivených meandrech řeky Vltavy. Město se utvářelo ve dvou stavebních etapách. Jeho první část vznikala spontánně pod krumlovským hradem. Nazývala se Latrán a osídlili ji především lidé, jejichž existence byla spjata se zajišťováním hospodářského chodu hradu. Druhá část města byla typickým příkladem osídlení založeného na "zelené louce. Tím byla umožněna dispozice města ve tvaru typického kolonizačního půdorysu s kvadratickým náměstím v centru, z jehož rohů vybíhají ulice směřující k městským hradbám.

První písemná zpráva, ve které se hovoří o Českém Krumlově jako o městě, se datuje k roku 1309. V té době si Jindřich z Rožmberka vymohl na králi Václavu II. převedení krumlovských panství do držení Rožmberků. A právě s vládou pánů z Rožmberka, kteří z Českého Krumlova učinili své sídelní město, je spojena doba největšího rozkvětu tohoto malebného města. V místě, kde leží Krumlov, tehdy docházelo ke kontaktům mezi českým vnitrozemím, rakouským a bavorským podunajským prostorem a severní Itálií. To se projevilo i na tváři města a zámku, jíž vtiskla neopakovatelnou podobu italská renesance.

Téměř čtyřsetleté rožmberské panování v jižních Čechách skončilo v roce 1611 úmrtím posledního mužského potomka proslulého roku Petra Voka. Na konci 17. století, během panování rodu Eggenberků, bylo na zámku mj. postaveno barokní divadlo a přebudována zámecká zahrada. V roce 1719 nastupují na Krumlov Schwarzenberkové. Za jejich vlády získal Český Krumlov svou barokní podobu. Úrovní svého stavebního dění, kulturního a společenského života se zařadil na úroveň předních šlechtických sídel ve střední Evropě. Od 19. stol. se kromě zrušení městských hradeb a bran žádné zásadní změny neodehrály a centrum si tak zachovalo svou historickou podobu.

Český Krumlov dnes

Historie je dodnes v podobě starobylých památek v Českém Krumlově přítomna na každém kroku. Rozlohou nevelké historické jádro města nabízí na 300 památkově chráněných objektů a dodnes tu můžete obdivovat um a výtvarný cit středověkých stavitelů. Dochovaný původní vzhled a výzdoba gotické, renesanční a barokní architektury jsou fascinující. Četné fresky mnohdy představují doslova obrazárnu starých mistrů pod širým nebem. Vaší pozornosti nemůže uniknout druhý největší hradní a zámecký komplex v České republice, zapsaný rovněž na seznamu památek UNESCO, nejstarší barokní divadlo na světě nebo monumentální trojlodní gotický chrám sv. Víta.

Český Krumlov však nežije pouze historií, ale s odstupem času se stalo významným centrem živé kultury a umění. Celoročně nabízí pestrou paletu kulturních a uměleckých akcí: od výstav současných umělců, přes pěvecká vystoupení hvězd hudebního nebe či představení v rámci tradičních městských slavností, až po speciální noční prohlídky či prohlídky města z hladiny řeky Vltavy nebo posezení ve stylových gastronomických zařízeních. Obklopen neporušenou krásnou přírodou láká Český Krumlov všechny, kdo chtějí zažít něco nezapomenutelného.