Destinační management oblasti Český Krumlov Region

Poslání

Společnost pro destinační management turistické oblasti Český Krumlov Region vznikla v lednu 2020 jako zapsaný spolek DMO Český Krumlov. Jedná se o společnou inciativou města Český KrumlovSdružení cestovního ruchu Český Krumlov a Českokrumlovského rozvojového fondu, kteří jsou zároveň i zakládajícími členy spolku. DMO Český Krumlov, z. s. je certifikovanou destinační společností na úrovni kraje a jednou z oficiálních destinačních oblastí Jihočeského kraje.

DMO Český Krumlov z.s. se stará o management a marketing destinace, zabývá se rozvojem a podporou turistické oblasti zejména z hlediska cestovního ruchu a zároveň má na starost propagaci destinace a komunikaci s veřejností. Úzce spolupracuje s partnery na místní, regionální, celostátní i zahraniční úrovni. Společnými aktivitami chce přispívat k tomu, aby region Český Krumlov zůstal vyhledávanou turistickou destinací i dobrým místem k životu. Systematicky se podílí na řízení trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu s ohledem na unikátní hodnotu historického dědictví města Český Krumlov.

Stanovy spolku DMO Český Krumlov, z.s.

Činnost

 • Management a plánování v oblasti cestovního ruchu
 • Podpora a tvorba produktů cestovního ruchu v destinaci
 • Podílení se na vytváření image turistické oblasti
 • Marketing a propagace destinace (účast na odborných veletrzích, workshopech a prezentacích, organizace fam a press tripů, spolupráce s médii)
 • Marketingová podpora městských akcí
 • Správa a rozvoj oficiální webové prezentace destinace (www.ckrumlov.info) a sociálních sítí destinace (FacebookInstagram
 • Rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání a osvětová činnost (worskhopy a semináře pro odbornou veřejnost)
 • Koordinace spolupráce subjektů cestovního ruchu (z veřejného i soukromého sektoru) v destinaci, kooperace a komunikace s partnery
 • Sledování výkonnosti destinace pomocí analýz a statistických šetření
 • Správa plakátovacích ploch v historickém centru Českého Krumlova
 • Reprezentace destinace Český Krumlov Region v oficiálních sdruženích a organizacích cestovního ruchu na místní, národní i mezinárodní úrovni 
 • Zajišťování finanční podpory rozvojových projektů, získávání grantových prostředků na vlastní projekty

Plán činnosti 2021

Kontakt

Kancelář destinační společnosti/fakturační údaje
DMO Český Krumlov, z. s.
náměstí Svornosti 2
38101 Český Krumlov
Tel.: +420 380 704 629
IČ: 088 14 112

Předseda výboru destinační společnosti 
Mgr. Martin Hák, martin.hak@ckrumlov.cz  

Ředitelka destinační společnosti
Mgr. Terezie Jenisová, jenisova@ckrumlov.info

Marketing a PR
Ing. Jitka Boháčová, bohacova@ckrumlov.info 
Ludmila Claussová, claussova@ckrumlov.info     

Produktová manažerka JCCR
Bc. Zdeňka Chaloupková, chaloupkova@ckrumlov.info 

Náš tým

Orgány DMO

Výbor
Mgr. Martin Hák, předseda (2. místostarosta města Český Krumlov)
Martin Lobík, místopředseda (předseda Sdružení cestovního ruchu, z. s.)
Ing. Miroslav Reitinger (jednatel Českokrumlovského rozvojového fondu)
Bc. Ivo Janoušek (3. místostarosta města Českého Krumlova)
Milan Kotlár (radní města Český Krumlov)

Kontrolní komise
Ing. Barbora Šiftová (zastupitelka města)
Ing. Jitka Zikmundová, MBA (zastupitelka města)
Zbyněk Toman (zastupitel města)
Mgr. Josef Maleček (člen správní rady Sdružení cestovního ruchu, z. s.)
Ing. Věra Sládková (ekonom Českokrumlovského rozvojového fondu)

Financování činnosti DMO

 • členské příspěvky
 • rozpočet města Český Krumlov
 • grantové programy (krajské, národní)
 • finanční podpora partnerů
 • vlastní obchodní činnost

3K platforma

Odkazy

Strategie cestovního ruchu Českého Krumlova, 2017

Mapa strategie cestovního ruchu

Analýza přínosů cestovního ruchu a strategie rozvoje cestovního ruchu v Českém Krumlově, 2015

Manuál tvorby produktu cestovního ruchu, Czech Tourism 2020