Výkon průvodcovské činnosti v České republice

Podmínky pro výkon průvodcovské činnosti v České republice (dále také "ČR") upravuje zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, v platném znění, resp. zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb. a kterým byla přijata právní regulace průvodcovské činnosti. 

Průvodce se sídlem v České republice

Zákon zavádí definici průvodce cestovního ruchu, český národní průkaz průvodce, upravuje vydávání průkazu a dále zavádí seznam průvodců, kterým byl průkaz vydán.

Průvodcem je dle zákona fyzická osoba, která poskytuje skupině osob nebo jednotlivcům výklad o kulturním, historickém a přírodním dědictví země a současném životě v ní. 

Činnost průvodce může vykonávat pouze osoba, které byl vydán Český národní průkaz průvodce. Průvodce je povinen mít jej po dobu výkladu na viditelném místě svého oděvu, přičemž za splnění této povinnosti odpovídá osoba, která má právo provozovat průvodcovskou činnost v oblasti cestovního ruchu podle zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání.

Český národní průkaz průvodce je buď I. nebo II. stupně a vydává jej Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále "MMR") na základě žádosti, kterou lze podat jak elektronicky u MMR, anebo spolu s ohlášením živnosti nebo žádostí o vydání koncese u kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu v ČR (živnostenský úřad poté zašle žádost na MMR). Vydání průkazu podléhá správnímu poplatku.

MMR vede veřejně přístupný Seznam průvodců, kterým byl průkaz vydán.  

Povinnost mít průkaz průvodce cestovního ruchu se nevztahuje na průvodce v objektech (hrady, zámky, muzea apod.) nebo průvodce vykonávající činnost v územích přístupných veřejnosti vymezených v zákoně o ochraně přírody a krajiny. Průkaz nemusí mít rovněž průvodci se sídlem v některém z členských států Evropské unie (dále "EU"), Evropského hospodářského prostoru (dále "EHP") nebo ze Švýcarska, musí však před prvním poskytnutím služby na území ČR tuto skutečnost oznámit MMR, viz níže.

Průvodce se sídlem v EU, EHP a Švýcarsku – dočasné poskytování průvodcovských služeb na území ČR 

Občan členského státu EU, který je na území členského státu EU oprávněn provozovat činnost průvodce, může na území ČR dočasně poskytovat služby v souladu s čl. 56 a následujícími články Smlouvy o fungování Evropské unie, má avšak oznamovací povinnost vůči MMR. Totéž platí pro právnickou osobu, jejíž vnitřní poměry se řídí právem členského státu EU a která má sídlo, ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti v některém z členských států EU a je na území členského státu EU oprávněna provozovat činnost průvodce.

Totéž platí také pro občany smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru a občany Švýcarské konfederace a právnické osoby se sídlem na území těchto států.

Před prvním poskytnutím služby na území ČR jsou uvedené subjekty povinny oznámit tuto skutečnost MMR prostřednictvím elektronického formuláře Oznámení o dočasném poskytování služby průvodce v ČR

Kontroly průvodců v ČR

Provozování průvodcovské činnosti v souladu s platnou legislativou ČR a EU je kontrolováno ze strany obecních živnostenských úřadů. Pracovníci pověření výkonem živnostenské kontroly jsou povinni se při výkonu živnostenské kontroly řídit zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) a před provedením kontroly se musí prokázat průkazem. Při případné kontrole předkládá průvodce následující doklady:

Průvodce se sídlem v ČR

  • platný průkaz totožnosti
  • doklad o smluvním vztahu k držiteli živnostenského oprávnění pro provozování průvodcovské činnosti na území České republiky (např. zaměstnanec v pracovněprávním vztahu)

Průvodce z EU, EHP nebo Švýcarska, který na území ČR dočasně poskytuje služby

  • platný průkaz totožnosti
  • doklad o oprávnění vykonávat činnost průvodce v členském státě EU, EHP nebo ve Švýcarsku – rozumí se předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka, v tomto případě nemusí být překlad proveden tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků dle zákona č. 254/2019 Sb. 
  • doklad o oznámení dočasného poskytování služeb MMR ČR
  • doklad osvědčující smluvní vztah k fyzické nebo právnické osobě dočasně poskytující služby na území ČR (v případě, že průvodce je např. zaměstnanec v pracovněprávním vztahu)
  • doklad prokazující oprávnění osoby dočasně poskytující služby vykonávat činnost průvodce na území ČR – rozumí se předložení dokladu včetně jeho překladu do českého jazyka, v tomto případě nemusí být překlad proveden tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků dle zákona č. 254/2019 Sb.

Respektování kontroly a součinnost průvodce (předložení požadovaných dokladů) přispěje k rychlému a bezproblémovému průběhu živnostenské kontroly, která tak bude znamenat jen minimální zdržení provázené skupiny či jednotlivce. Výsledným dokumentem kontrolního procesu je protokol, jehož stejnopis obdrží kontrolovaná osoba.

Mezi možné přestupky či správní delikty, které jsou předmětem pokuty, patří odmítnutí součinnosti při kontrole, provozování průvodcovské činnosti bez příslušného oprávnění (pokuta až 500 tisíc Kč), výkon bez vydané průkazu průvodce (až 100 tisíc Kč), průkaz není na viditelném místě (až 10 tisíc Kč), nesplnění oznamovací povinnosti vůči MMR u podnikatele z EU (až 100 tisíc Kč), nesplnění povinnosti podnikatelem z EU, aby osoba, ketrá pro něj vykonává činnost průvodce, prokázala vzájemný smluvní vztah a doklad o oprávnění z místa usazení (až 10 tisíc Kč).

Doporučený průvodcovský servis v souladu s platnou legislativou

Doporučujeme zajistit průvodcovský servis v souladu s platnou legislativou ČR a EU, a to prostřednictvím Oficiálních průvodců města Český Krumlov s garantovanou odbornou kvalifikací, anebo kontaktovat Infocentrum Český Krumlov.